Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PRODEA: Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου

Η PRODEA Investments (εφεξής η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, που διενεργήθηκε από τον νόμιμο ανεξάρτητο ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας για τη χρήση 2019, εξεδόθη Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη για τη χρήση 2019 έλαβαν επίσης οι θυγατρικές της Εταιρείας, ΚΑΡΟΛΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., ΗΡΙΝΝΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. και ΗΛΔΗΜ Μ.ΙΚΕ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v