Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

NEWSPHONE: Γνωστοποίηση συναλλαγών (ορθή επανάληψη)

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι η εταιρία «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» (η «ΑΝΚΟΣΤΑΡ»), πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με: i) τον κ. Γεώργιο Θεοδόση Μαλιούρη, Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρίας «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (η «Εταιρία»), ii) την κα Τερέζα Θεοδόση, Αντιπρόεδρο του ΔΣ της Εταιρίας και iii) τον κ. Ευστράτιο Απέργη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, και το οποίο (ήτοι η ΑΝΚΟΣΤΑΡ) υπέβαλε στις 24.06.2020 υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της Εταιρίας για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, που δεν κατείχε η ΑΝΚΟΣΤΑΡ και τα συντονισμένα με αυτή πρόσωπα (η «Δημόσια Πρόταση»), απέκτησε εξωχρηματιστηριακά, κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης που ολοκληρώθηκε την 18.11.2020, από τους πενήντα (50) μετόχους της Εταιρίας, οι οποίοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, συνολικά 554.272 κοινές, ονομαστικές, μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 260.507,84 ευρώ ή αξία 0,47 ευρώ ανά μετοχή. Οι ως άνω μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,99% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Τέλος, σημειώνεται ότι η ανωτέρω εξωχρηματιστηριακή αγορά ολοκληρώθηκε την 24.11.2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v