Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Οικονομικό ημερολόγιο 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2021 (*)

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021:
- Flash Note Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020 &
Τηλεδιάσκεψη: Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021
- Παρουσίαση Βασικών Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Αρχών, καθώς και
Διακυβέρνησης (ESG): Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021
- Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020: Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021
- Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου 2021: Τετάρτη 5
Μαΐου 2021
- Τακτική Γενική Συνέλευση: Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021
- Αποκοπή Μερίσματος 2020: Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021
- Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2020 – Record Date: Παρασκευή, 25 Ιουνίου
2021**
- Έναρξη Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2020: Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021
- Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2021 & Τηλεδιάσκεψη:
Τρίτη 27 Ιουλίου 2021
- Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2021: Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021
- Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 3ου Τριμήνου 2021: Τρίτη 26
Οκτωβρίου 2021

Σημειώνονται τα εξής:

1) Η εισαγωγή του Flash Note, ως νέα πρακτική αποτελεί μία σημαντική καινοτομία
που διασφαλίζει την πλήρη αλλά και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στα
πρότυπα λειτουργίας των πλέον προηγμένων χρηματιστηριακών αγορών.
Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης δημοσίευσης θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες που ουσιωδώς περιγράφουν την οικονομική πορεία της Εταιρείας κατά
την εκάστοτε περίοδο αναφοράς (Έτος ή Εξάμηνο). Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη
πληροφόρηση, θα δημοσιεύεται έως και ένα μήνα μετά τη λήξη της υπό εξέταση
περιόδου, θα λαμβάνει την έγκριση του ΔΣ και της Επιτροπής Ελέγχου ενώ παράλληλα
θα είναι ενήμεροι οι ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρείας οι οποίοι θα παρέχουν σχετική
επιστολή (Comfort Letter).

2) Αρχής γενομένης από το 2022 (Οικονομική Χρήση 2021)το Flash Note θα
περιλαμβάνει και πλήρη στοιχεία (full reporting) μη χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης (ESG) για την εκάστοτε περίοδο αναφοράς ευθυγραμμίζοντας την
Mytilineos με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

(*) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού
ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

(**) Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος,
τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Εάν εγκριθεί η καταβολή μερίσματος, η ημερομηνία αποκοπής έχει οριστεί μετά
από τη λήξη, την 18 Ιουνίου 2021, των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης
(ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων με υποκείμενο τίτλο την
μετοχή της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται πριν
την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας (www.mytilineos.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
(www.helex.gr).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v