Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Οικονομικό ημερολόγιο

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2.(1)(β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο:

1. Οι Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2020, που έχουν συνταχθεί βάσει των ΔΠΧΑ, μαζί με τα ετήσια συνοπτικά οικονομικά στοιχεία επί των εν λόγω Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, θα ανακοινωθούν την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 στην εταιρική ιστοσελίδα (https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/investor_relations.html) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα δημοσιευθούν στον τύπο την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσής τους.

2. Η ενημέρωση των αναλυτών, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2020, θα γίνει την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021.

3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021.

4. Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για τη χρήση 2020 ορίζεται η Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Η αποκοπή του δικαιώματος μερίσματος για τη χρήση 2020 έπεται της λήξης των παραγώγων, σειράς Ιουνίου.

5. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι ως Μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων-Record Date).

6. Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος είναι η Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021.

Επισημαίνεται ότι : (i) η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, και (ii) η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει διαφορετικά από τα παραπάνω, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό του Χ.Α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v