Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA BANK: Γνωστοποίηση για ύψος μετοχικού κεφαλαίου

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας αναφορικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007 [22.02.2021]

Η Alpha Bank A.E. (η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, ότι, σε εφαρμογή του πενταετούς Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών (Stock Options Plan) της Τράπεζας και κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας λόγω της κατά την πρώτη Περίοδο Άσκηση των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 463.794.329,10, διαιρούμενο σε 1.545.981.097 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η καθεμία.

Τέλος, από τις ως άνω κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου άυλες μετοχές, 169.174.167 έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα και αναληφθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με το Ν.3864/2010, από τον οποίο και διέπονται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v