Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. (η Εταιρία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3556/2007, Ν.3340/2005, την απόφαση 1/434/03.07.2007, την εγκύκλιο 33, την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι η κυρία Αγγέλα Ευθύμογλου, πρόσωπο συνδεδεμένο κατά την έννοια του Νόμου 3340/2005 με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κύριο Στέφανο Βερζοβίτη, προέβη στις 23/02/2021 σε πώληση 5.000 Κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας 25.240 ευρώ. Μετά την παραπάνω μεταβίβαση το σύνολο των μετοχών της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ που κατέχει η κυρία Ευθύμογλου, ανέρχεται σε 132.000 μετοχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v