Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Συμφωνία με Intrum

Η Πειραιώς και η Intrum υπογράφουν δεσμευτική συμφωνία
αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Vega
Ο Όμιλος Πειραιώς ανακοίνωσε ότι προχωρά η υλοποίηση της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων
δανείων που φέρει την επωνυμία “Vega”, η οποία περιλαμβάνει κυρίως δάνεια σε οριστική
καθυστέρηση με εξασφαλίσεις επί οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων (εφεξής “Vega” ή η
‘’Συναλλαγή’’). Το χαρτοφυλάκιο Vega αποτελείται από τρία οχήματα ειδικού σκοπού, με τις
ονομασίες Vega I NPL Finance DAC, Vega II NPL Finance DAC & Vega III NPL Finance DAC, συνολικής
μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €4,9 δισ.
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (‘’Πειραιώς’’) και η Intrum AB (publ) (‘’Intrum’’) υπέγραψαν
δεσμευτική συμφωνία για την πώληση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των ομολογιών
ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) της τιτλοποίησης Vega.
Εντός του Φεβρουαρίου 2021, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε αίτηση υπαγωγής των τιτλοποιήσεων
Vega στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων ‘’Ηρακλής’’ βάσει του Ν. 4649/2019. Η αίτηση αφορά
στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας ύψους περίπου €1,4 δισ.
Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει με βάση την προσδοκόμενη εύλογη αγοραία αξία
των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και την τιμή πώλησης των ομολογιών
ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας αντιστοιχεί στο 31% της συνολικής μεικτής λογιστικής
αξίας του χαρτοφυλακίου.
Ως pro forma αποτέλεσμα των συναλλαγών Vega και Phoenix (για τη συναλλαγή Phoenix έχει ήδη
υπογραφεί δεσμευτική συμφωνία), ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας
Πειραιώς θα μειωθεί στο 36% περίπου από 47%, ενώ ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων από προβλέψεις θα ενισχυθεί περίπου στο 47% από το 45% που ευρίσκονταν με
στοιχεία Σεπτεμβρίου 2020. Η αναμενόμενη αρνητική κεφαλαιακή επίπτωση από τη Συναλλαγή
διαμορφώνεται σε περίπου 1,9 ποσοστιαίες μονάδες επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής
2
επάρκειας τον Σεπτέμβριο 2020, συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση στο αποτέλεσμα και την
ελάφρυνση στο σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό.
Η Συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις απαραίτητες εταιρικές και κανονιστικές εγκρίσεις, καθώς και
στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, η Πειραιώς
Financial Holdings εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της ποσοστό εξήντα πέντε
τοις εκατό (65%) των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Vega,
ενώ η Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εν λόγω ομολογιών
σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο περί τιτλοποιήσεων. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς θα
διακρατήσει ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας. Υπό την προϋπόθεση λήψης των προαναφερθεισών εγκρίσεων, τα δάνεια που
βρίσκονται εντός της περιμέτρου της τιτλοποίησης Vega αναμένεται να απο-αναγνωρισθούν από
την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Πειραιώς Financial Holdings εντός του
1ου εξαμήνου 2021.
Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς δήλωσε: «Ανακοινώνουμε
σήμερα τη συμφωνία για το Vega, τη δεύτερη μεγάλη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων της Τράπεζας Πειραιώς, μετά την πρόσφατη συμφωνία για την τιτλοποίηση Phoenix.
Η προσπάθεια που καταβάλλουμε για τη μείωση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων εντείνεται, χάρη στη συστηματική υλοποίηση των δράσεων κεφαλαιακής ενίσχυσης
που δημοσιοποιήσαμε στις 23 Νοεμβρίου 2020.»
Η UBS Europe SE, η J.P.Morgan και η Alantra CPAI Limited ενεργoύν ως διοργανωτές και
χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς στη Συναλλαγή. Οι δικηγορικές εταιρείες
Milbank και DV Law-Your Legal Partners ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς
στη Συναλλαγή. Η Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP και η δικηγορική εταιρεία Karantzas & Partners
ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι των διοργανωτών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v