ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ: Απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Kανονισμό του Χ.Α., ότι με απόφαση της από 10.03.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε κατ΄ άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, πρόγραμμα απόκτησης από την Eταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, για χρονική περίοδο 24 μηνών, ήτοι μέχρι και την 10η Μαρτίου 2023, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,10 ευρώ και ανώτατη τιμή 3,00 ευρώ, ανά μετοχή. Η αγορά των ιδίων μετοχών θα γίνεται με σκοπό οι ίδιες μετοχές να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με απόφαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εξουσιοδoτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων σχετικών διατυπώσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v