ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η “Εταιρεία”), σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο 2021, σύμφωνα με το οποίο:

1. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021.

2. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (και Ενοποιημένες) χρήσεως 2020 και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση θα αναρτηθεί/δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρείας την Πέμπτη, 1η Απριλίου 2021, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ.

3. Η ετήσια ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσεως 2020 θα γίνει την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v