Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Ενημέρωση από VALEA FOUNDATION (ορθή επανάληψη)

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία», ο «Εκδότης») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε από το VALEA FOUNDATION τα εξής:

Η SAZKA Entertainment AG, εταιρεία συσταθείσα κατά το δίκαιο της Ελβετίας, η οποία ελέγχεται σε απώτατο επίπεδο από το VALEA FOUNDATION (καθώς η KKCG AG κατέχει το σύνολο των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στη SAZKA Entertainment AG), στις 17 Μαρτίου 2021 κατέστη κατά 100% μέτοχος της SAZKA Group a.s. Η εν λόγω μεταβίβαση των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της SAZKA Group a.s. δεν είχε ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε μεταβολή του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που ελέγχονται από το VALEA FOUNDATION και τις οντότητες που ελέγχονται από το VALEA FOUNDATION και ενεργούν σε συντονισμό μαζί του.

Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι σήμερα, μέσω των άμεσων συμμετοχών στην Εταιρεία αφενός της SAZKA Delta Hellenic Holdings Limited (πρώην Emma Delta Hellenic Holdings Limited) και αφετέρου της SAZKA Group a.s., το VALEA FOUNDATION και εκάστη εκ των λοιπών οντοτήτων που παρατίθενται κατωτέρω ελέγχουν εμμέσως, δυνάμει του μεταξύ τους συντονισμού, συνολικά 150.604.126 μετοχές της ΟΠΑΠ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 44,11% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία:

 

VALEA FOUNDATION

Valea Holding AG

KKCG Holding AG

KKCG AG

SAZKA Entertainment AG

SAZKA Group a.s.

Sazka Delta Management Ltd. (πρώην Emma Delta Management Ltd)

SAZKA Delta AIF Variable Capital Investment Company Ltd (πρώην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd.)

SAZKA Delta Hellenic Holdings Limited (πρώην Emma Delta Hellenic Holdings Limited)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v