Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ: Οικονομικό ημερολόγιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021- ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ

 

Η Διοίκηση της «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.», στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021, σύμφωνα με το οποίο:

 

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2020 θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr ) και της Εταιρείας (www.elton-group.com ), την Τρίτη 20 Απριλίου 2021.
Η ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα Ετήσια Εταιρικά και Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.
Ως ημέρα αποκοπής μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 ημερομηνία από την οποία (και από την αρχή της σχετικής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών) οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απολαβής του προς διανομή μερίσματος.
Επίσης προτείνεται ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος η Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 με την διευκρίνιση ότι σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών δικαιούχοι του προς διανομή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την ως άνω ημέρα – record date και
Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021.
Οι αναφερθείσες ημερομηνίες για την διανομή μερίσματος τελούν υπό την αίρεση έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

 

Αυλώνα Αττικής, 06/04/2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v