Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

Η Εταιρία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.»με τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.» ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για την χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χ.Α. ως ακολούθως:

1. Ανακοίνωση οικονομικών καταστάσεων έτους 2020 στο Χ.Α. την 27η Απριλίου
2021.

2. Δημοσίευση αποτελεσμάτων χρήσης 2020 στον ιστότοπο της εταιρίας μας
www.dromeas.gr την 27ηΑπριλίου 2021.

3. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, Τρίτη 29η
Ιουνίου 2021.

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v