Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Αύξηση 24% στον κύκλο εργασιών στο 9μηνο

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την 30/9/2022 ανήλθε σε 26.266 χιλ. €, ελαφρά μειωμένος σε σχέση με την 30/9/2021.

Δρομέας: Αύξηση 24% στον κύκλο εργασιών στο 9μηνο

O Όμιλος και η εταιρία ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. “ΔΡΟΜΕΑΣ” σημειώνει τα ακόλουθα αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών κατά το γ΄ τρίμηνο και το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης 2022, καθώς και τις προοπτικές της δραστηριότητάς της.

Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα του Ομίλου και της εταιρίας για το 9μηνο του 2022 αναλύονται κατωτέρω σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο:

α) Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου σημείωσε σημαντική αύξηση 24,05% ανερχόμενος σε 18.426 χιλ. € έναντι των 14.853 χιλ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2021 και ανάλογα ο εταιρικός 24,08% ανερχόμενος σε 18.224 χιλ. €.

β) Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 2.972 χιλ. € παρουσιάζοντας ελαφρά μείωση της τάξεως του 3,19% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος το 2021, με ανάλογη εξέλιξη και σε εταιρικό επίπεδο ανερχόμενα σε 2.896 χιλ. € μειωμένα κατά 3,20%. Η μικρή μείωση της κερδοφορίας, παρά τη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, οφείλεται στη ραγδαία αύξηση του κόστους ενέργειας και του κόστους των Α’ και Β’ υλών λόγω των εξωγενών δυσμενών εξελίξεων.

γ) Παρόμοια ήταν και η πορεία των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) και των κερδών προ φόρων. Τα EBIT ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 1.985 χιλ. € και τα EBT σε 1.216 χιλ. € σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 4,56% και 3,03% αντίστοιχα. Ανάλογη η εικόνα σε εταιρικό επίπεδο, με τα EBIT να ανέρχονται 2003 χιλ. € σε μειωμένα κατά 5,38% και τα EBT σε 1245 χιλ. € (μείωση 4,67%).

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την 30/9/2022 ανήλθε σε 26.266 χιλ. €, ελαφρά μειωμένος σε σχέση με την 30/9/2021 αλλά και με σημαντική υποκατάσταση του μακροπρόθεσμου από βραχυπρόθεσμο δανεισμό, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα κατέγραψαν επίσης ελαφρά αύξηση ανερχόμενα σε 1.761 χιλ. €.

Σημαντικότερη ήταν η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων (3,69%), τα οποία ανήλθαν σε 29.362 χιλ. €. (Η πορεία των αντίστοιχων μεγεθών σε εταιρικό επίπεδο ήταν ανάλογη.)

Η ενεργειακή κρίση και οι ευρύτερες επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία στις διεθνείς αλυσίδες παραγωγής επιδείνωσαν τους κινδύνους που μπορεί να προέλθουν είτε από το δίκτυο των προμηθειών, είτε από αυτό της προώθησης των προϊόντων του Ομίλου και της Εταιρίας. Προς αντιμετώπισης αυτών – με ιδιαιτέρως πετυχημένο τρόπο όπως αναδεικνύεται από την εξέλιξη του κύκλου εργασιών – η ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. “ΔΡΟΜΕΑΣ” υλοποίησε τη στρατηγική της των τελευταίων ετών (την οποία ακολούθησε και κατά την προηγηθείσα περίοδο την πανδημικής έξαρσης):

Α) Η εταιρία προμηθεύεται τις Α΄ και βοηθητικές ύλες για την υλοποίηση της παραγωγής της από πληθώρα αξιόπιστων προμηθευτών οι οποίοι συνήθως δεν προέρχονται από μία μόνο χώρα. Η διασπορά αυτή των προμηθευτών σε χώρες και διαφορετικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να ευελπιστούμε ότι ακόμη και αν ένας ή και περισσότεροι από τους προμηθευτές μας αντιμετωπίσουν δυσκολίες εξαιτίας των εξωγενών επιδεινώσεων, είτε μεμονωμένα είτε η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι, η εταιρεία μας θα έχει τη δυνατότητα να τους αντικαταστήσει έτσι ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή προμήθεια των απαραίτητων εισροών για την παραγωγή.

Β) Η εταιρία εξάγει σημαντικό μέρος των προϊόντων της στην Κεντρική Ευρώπη, η οποία βεβαίως επίσης αυτή την περίοδο βρίσκεται σε ισχυρή πίεση για τους ίδιους λόγους. Οι πωλήσεις αφορούν κυρίως σε μεγάλα έργα που έχουν αναληφθεί με συμβάσεις και λιγότερο σε πωλήσεις λιανικής, με αποτέλεσμα όχι μόνο μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε πιέσεις μείωσης της ζήτησης, αλλά ακόμη και την καταγεγραμμένη σημαντική αύξηση. Η εκτέλεση των συμβάσεων εξακολουθεί να υλοποιείται, ενώ οι όποιες περιπτώσεις περιστασιακών μικρών επιβραδύνσεων στις παραλαβές των προϊόντων υπερκεράστηκε από μεγαλύτερες παραλαβές σε επόμενα διαστήματα.

Όσον αφορά τις πωλήσεις εσωτερικού – μέσω του δικτύου πωλήσεων αλλά και του e-shop – αυτές κατέγραψαν επίσης ανοδική πορεία λόγω ανάληψης-υλοποίησης σημαντικού έργου του Ο.Τ.Ε. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν ότι η ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. “ΔΡΟΜΕΑΣ” έχει υψηλή αναγνωσιμότητα εξαιτίας των ποιοτικών προϊόντων της και των τιμών που ανταποκρίνονται στην αρχή “value for Money”.

Η ενεργειακή κρίση και οι ευρύτερες επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία στις διεθνείς αλυσίδες παραγωγής, εκτός της ενίσχυσης του κινδύνου διασφάλισης των προμηθειών και των πωλήσεων, προκαλούν σημαντικές ανατιμήσεις παγκοσμίως. Η ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. “ΔΡΟΜΕΑΣ” όπως και το σύνολο των επιχειρήσεων είναι εκτεθειμένη απέναντι σε αυτήν την κατάσταση.

Ωστόσο, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις που καταγράφηκαν στην κερδοφορία, κινήθηκε στους τρεις κάτωθι άξονες:

Α) Εντός τους 2022, σε αντίθεση με το 20021, δεν αναθεώρησε τον τιμοκατάλογό της, προσπαθώντας να μην μεταφέρει στην αγορά τη σημαντικότατη, εξωγενή αύξηση του κόστος (το οποίο όπως προαναφέραμε εξηγεί την μείωση των κερδών παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών).

Β) Όπως έχουμε προαναφέρει μεγάλο μέρος των πωλήσεων της εταιρείας προέρχεται από την ανάληψη συμβάσεων μεγάλων έργων κυρίως στο εξωτερικό. Τα έργα αθροίζουν σε ένα σημαντικό ακόμη ανεκτέλεστο ποσό προκύπτουν τόσο αυτά που είχαν αναληφθεί προ του 2022 και τα μεταγενέστερα.

1. Για τα έργα που είχαν αναληφθεί προ του 2021 και κατά την κατάθεση των προσφορών δεν μπορούσε να έχει προβλεφθεί η εκρηκτική αύξηση του κόστους ενέργειας και υλικών, η εταιρία προχώρησε σε νέα επαναδιαπραγμάτευση των τιμολογήσεων, η οποία και έγινε αποδεκτή με αποτέλεσμα ναδιατηρηθεί μετριαστεί η όποια αρνητική επίπτωση στην κερδοφορία των συγκεκριμένων πωλήσεων.

2. Τα έργα που αναλήφθηκαν την τελευταία περίοδο έχουν συμπεριλάβει στις προσφορές που κατατέθηκαν την πρόβλεψη από τις αναμενόμενες αυξήσεις επί των τιμών της ενέργειας και των υλικών, ενώ οι υπογραφείσες συμβάσεις ανάθεσης συμπεριλαμβάνουν πρόβλεψη αναθεώρησης τιμών αναλόγως των συνθηκών.

Η εταιρία είναι στην ευχάριστη θέση να στηρίζει το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της σε συμβόλαια με μεγάλους Οργανισμούς του εξωτερικού. Μέχρι στιγμής όπως αποδεικνύεται ιστορικά από τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα 6μήνου και του 9μήνου που ανωτέρω περιγράφονται, η πορεία της καταγράφεται ανοδική με ιδιαιτέρως θετική προοπτική. Αναμένεται αυτό να επιβεβαιωθεί τουλάχιστον μέχρι το κλείσιμο του τρέχοντος έτους. Λαμβάνεται μέριμνα και υπάρχει ισχυρή αισιοδοξία, σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας και στον βαθμό που είναι εφικτό να προβλεφθεί, ότι παρά την αναμενόμενη ένταση των εξωγενών προβλημάτων η ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. “ΔΡΟΜΕΑΣ” θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία.

Η ισχυρή αβεβαιότητα που δημιουργεί η ενεργειακή κρίση και οι ευρύτερες επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία στις διεθνείς αλυσίδες παραγωγής μας αναγκάζει να λαμβάνουμε υπόψη κινδύνους και ενδεχόμενες περαιτέρω αρνητικές πιέσεις στις επιδόσεις της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v