Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ: Συναλλαγές της Optima Bank

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η Τράπεζα OPTIMA BANK A.E. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

Ημερομηνία

Συναλλαγή

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό Μέσο

Αξία (σε ΕΥΡΩ)

11/05/2021

Πώληση

4.455

Μετοχές ΜΟΗ (ΚΟ) 

60.099,03

11/05/2021

Αγορά

594

Μετοχές ΜΟΗ (ΚΟ

8.050,32

11/05/2021

Αγορά

22

ΣΜΕ ΜΟΗ  ΙΟΥΝ 2021

29.677,00

11/05/2021

Πώληση

36

ΣΜΕ ΜΟΗ  ΙΟΥΝ 2021

48.478,00

11/05/2021

Αγορά

45

Ομόλογο ΜΟΗ (ΜΟΗ Ο1)

45.201,00

11/05/2021

Πώληση

10

Ομόλογο ΜΟΗ (ΜΟΗ Ο1)

10.048,00

 Η Τράπεζα OPTIMA BANK A.E. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της Ειδικής Διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει:

 

Επί των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και
Επί των ομολογιών εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
 

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. προς την Εταιρία και ακολούθως η ανακοίνωση της Εταιρίας προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης  είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας OPTIMA BANK A.E., ενώ κατέχει τη θέση του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.      

Ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης είναι πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του με αντικείμενο κινητές αξίες εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014).

 

Μαρούσι, 12 Μαΐου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v