Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΛΟΥΜΥΛ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η διοίκηση της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.», ανακοινώνει στο
επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021.
Συγκεκριμένα:
1. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις χρήσεως 2020 της Εταιρείας έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του
Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της Εταιρείας (www.alumil.com) την
Δευτέρα 19 Απριλίου 2021.
2. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα διεξαχθεί την
Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλλει
πρόταση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2020.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού
ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό
του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v