Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

Στα πλαίσια της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο
4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ
Α.Ε.Ε.Χ., τροποποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021 το οποίο είχε ανακοινωθεί την
26.02.2021, ως ακολούθως:
- Ανακοίνωση και Δημοσίευση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 2020 : Παρασκευή
19 Μαρτίου 2021 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.andromeda.eu) και του Χρηματιστηρίου
Αθηνών (www.helex.gr)
- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021
- Ανακοίνωση και Δημοσίευση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου
01.01.2021 - 30.06.2021 : Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
(www.andromeda.eu) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr)
- Η εταιρεία θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή
μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων, ως εξής :
 Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 29/06/2021.
 Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι
στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων Εταιρίας ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι
βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων
διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν.
4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού
Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' ΦΕΚ
Β/1007/16.03.2021), κατά την 30/06/2021 (record date).
 Η καταβολή θα αρχίσει την 05/07/2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού
ιδρύματος.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα
το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος.
Κηφισιά, 01 Ιουνίου 2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v