Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FOLLI FOLLIE: Διαδικασία εξυγίανσης

Η Folli Follie παρέχει στο επενδυτικό κοινό την ακόλουθη ενημέρωση σε σχέση με την διαδικασία εξυγίανσής της.

1) Επί της αίτησης της Εταιρείας για την επικύρωση της από 31.12.2020 συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ της Εταιρείας και των ομολογιούχων πιστωτών της εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 186/2021 προδικαστική απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (το «Πτωχευτικό Δικαστήριο»), με την οποία κρίθηκε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις επικύρωσης της Συμφωνίας Εξυγίανσης.

Συγκεκριμένα:

i) Κρίθηκε ότι (α) το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας είναι ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο και ότι η εφαρμογή της Συμφωνίας Εξυγίανσης θα καταστήσει την επιχείρηση βιώσιμη,

(β) έχει τηρηθεί η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών της Εταιρείας, οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια θέση, ενώ οι όποιες αποκλίσεις κρίθηκε ότι δικαιολογούνται από σπουδαίο επιχειρηματικό ή κοινωνικό λόγο και (γ) οι πιστωτές της Εταιρείας δεν θα βρεθούν σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν που θα βρίσκονταν σε περίπτωση πτώχευσης της Εταιρείας.

ii) Απορρίφθηκαν οι κύριες παρεμβάσεις του Δημητρίου Κουτσολιούτσου και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες είχαν κατατεθεί με αίτημα την απόρριψη της αίτησης της Εταιρείας για επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης.

iii) Κρίθηκε ως μη νόμιμη η αναβλητική αίρεση ισχύος της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία αναφέρεται στην άρση των διατάξεων και της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της 35ης Ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών περί δεσμεύσεως των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Η αντίρρηση του Πτωχευτικού Δικαστηρίου ερείδεται στο ότι η άρση των εν λόγω διατάξεων δεν επαφίεται αποκλειστικά και μόνο στη βούληση των συμβαλλομένων μερών της Συμφωνίας Εξυγίανσης, αλλά άπτεται της δικαιοδοτικής κρίσης αρμοδίων ποινικών αρχών και οργάνων. Για τον λόγο αυτό το Πτωχευτικό Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να απαλειφθεί η σχετική αίρεση και, για την συνοχή της Συμφωνίας Εξυγίανσης, να τροποποιηθούν λεκτικά ορισμένοι συναφείς όροι.

iv) Το Πτωχευτικό Δικαστήριο ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης, τάσσοντας τετράμηνη προθεσμία στην Εταιρία και στους συμβαλλόμενους πιστωτές για να προσκομίσουν τροποποιημένη τη Συμφωνίας Εξυγίανσης (λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες αλλαγές).

Η Εταιρεία, με την συμφωνία των πιστωτών της (σύμφωνα με τις προσκλήσεις σε συναίνεση, οι οποίες αναφέρονται στις από 9.12.2020 ανακοινώσεις της Εταιρείας), θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την συμμόρφωσή της με την Προδικαστική Απόφαση και θα επανέλθει με περαιτέρω ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό.

2) Σε συνέχεια της από 23.4.2021 ανακοίνωσης της Εταιρείας, συζητήθηκε σήμερα ενώπιον του Πτωχευτικού Δικαστηρίου η αίτηση της Εταιρείας για τον διορισμό ειδικού εντολοδόχου, ο οποίος θα ασκήσει το δικαίωμα παράστασης και ψήφισης αντί των μετόχων, οι οποίοι δεν συμμετείχαν ή καταψήφισαν την Συμφωνία Εξυγίανσης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαρτίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 3 του Ν. 3588/2007, όπως αυτός ίσχυε κατά την κατάθεση της Συμφωνίας Εξυγίανσης. Η Εταιρεία θα επανέλθει με περαιτέρω ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με την έκδοση απόφασης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v