Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FLEXOPACK: Συγκρότηση σε σώμα Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι σε συνέχεια της σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 2021 περί συστάσεως ενιαίας τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων με πενταετή θητεία, λήγουσα την 25η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, και ορισμού των μελών αυτής, τα οποία είναι στην πλειοψηφία τους Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά του Διοικητικού Συμβουλίου, η ως άνω Επιτροπή συνήλθε την 15η Ιουλίου 2021 σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την εκλογή Προέδρου και τη συγκρότηση αυτής σε σώμα.

Κατά την ως άνω συνεδρίαση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εξελέγη ομόφωνα, κατόπιν ψηφοφορίας, η κα. Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

2) Ιωάννης Παπαμιχάλης του Ευστρατίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

3) Γεώργιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Υπενθυμίζεται, χάριν πληρότητας, ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ήτοι οι κ.κ. Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ και Ιωάννης Παπαμιχάλης του Ευστρατίου, πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, γεγονός το οποίο έχει πλήρως ελεγχθεί και διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διαδικασία υποβολής της σχετικής προτάσεώς του προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Ιουνίου 2021 περί αποδόσεως στα ως άνω φυσικά της ιδιότητας του Ανεξαρτήτου Μη Εκτελεστικού Μέλους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v