ΕΛΙΝΟΙΛ: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα

Ανακοίνωση συγκρότησης σε Σώμα Επιτροπής Ελέγχου

Η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε, ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7ης Ιουλίου 2021 αναφορικά με την Σύσταση Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου με πενταετή θητεία, και ορισμού των μελών αυτής τα οποία είναι στο σύνολο τους τρίτα και ανεξάρτητα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η ως άνω Επιτροπή συνήλθε την 7η Ιουλίου 2021 σε συνεδρίαση για την εκλογή Προέδρου και τη συγκρότηση αυτής σε Σώμα.

Κατά την ως άνω συνεδρίαση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγη ομόφωνα, κατόπιν ψηφοφορίας, ο κος Λαμπρόπουλος Ευάγγελος του Γεωργίου και η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ευάγγελος Λαμπρόπουλος του Γεωργίου, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο), Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
Βασίλειος Πατσιούρας του Αχιλλέα , μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Νικόλαος Διαμαντόπουλος του Ηλία, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου


Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την διαδικασία υποβολής της σχετικής προτάσεώς του προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Ιουλίου 2021 περί συνθέσεως της Επιτροπής Ελέγχου, έχει διαπιστώσει ότι τόσο ο Πρόεδρος όσο και τα μέλη της Επιτροπής: α) έχουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία (Ενέργεια), β) πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας της εταιρίας β) πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Επιπλέον, από τα προτεινόμενα μέλη τουλάχιστον ένα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει και συγκεκριμένα ο κ. Βασίλειος Πατσιούρας διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική, έχοντας διατελέσει ορκωτός ελεγκτής, και είναι κάτοχος πιστοποίησης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Το μέλος αυτό θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.Κηφισιά, 16 Ιουλίου 2021

Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v