ΕΛΙΝΟΙΛ: Συγκρότηση Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων

Η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε, ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 περί συστάσεως ενιαίας τριμελούς Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων με πενταετή θητεία, τα μέλη της οποίας είναι στην πλειοψηφία τους Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η ως άνω Επιτροπή συνήλθε την 7η Ιουλίου 2021 σε συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή Προέδρου και τη συγκρότηση αυτής σε Σώμα.

Κατά την ως άνω συνεδρίαση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων εξελέγη ομόφωνα, κατόπιν ψηφοφορίας, ο κος Ψυχογυιός Ιωάννης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και η Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ψυχογυιός Γ. Ιωάννης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων
Κωνσταντίνος Θ. Σαράντης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ , Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων
Λεωνίδας Π. Δρόλλας, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων


Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο , κατά την διαδικασία υποβολής της σχετικής πρότασης του προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Ιουλίου 2021 περί απόδοσης της ιδιότητας του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, έχει διαπιστώσει ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, ήτοι οι κ.κ. Ψυχογυιός Ιωάννης του Γεωργίου και Σαράντης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου, πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

Κηφισιά, 16 Ιουλίου 2021

Συγκρότηση Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων σε σώμα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v