ΕΛΙΝΟΙΛ: Αντικατάστση εσωτερικού ελεγκτή

Η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε ανακοινώνει ότι στις 7/7/2021 προέβη στον ορισμό της κας Ειρήνης Χατζηκωνσταντή ως Εσωτερικής Ελέγκτριας της Εταιρίας, σε αντικατάσταση της κας Μαρίας Φαφούτη.

Η κα. Ειρήνη Χατζηκωνσταντή πληροί τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 15 του ν. 4706/2020), ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρίας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως.

Η κα. Ειρήνη Χατζηκωνσταντή ανέλαβε τα καθήκοντά της ως Εσωτερική Ελέγκτρια από την 7η Ιουλίου 2021.Κηφισιά, 16 Ιουλίου 2021

Αντικατάσταση Εσωτερικού Ελεγκτή

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v