Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MYΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Ανασυγκρότηση Δ.Σ. 2021

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000 [εφεξής η «Εταιρεία»], ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και του Κανονισμού του Χ.Α., ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του στις 16.07.2021 και ώρα 15:00, για τη συμμόρφωση της συγκρότησής του με τις διατάξεις του άρθρου 8 Ν. 4706/2020, αποφάσισε την ανασυγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

Δημήτριος Κεπενός του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος & Πρόεδρος του Δ.Σ.‧
Ελένη Κεπενού του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος & Διευθύνουσα Σύμβουλος‧
Σπυρίδων Αργυρόπουλος του Ιωάννου, Εκτελεστικό Μέλος & Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.‧
Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος‧
Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος‧
Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σημειώνεται ότι είναι τριετής και λήγει στις 08.06.2023 με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ακόμη και σε συνέχεια της από 05.07.2021 ανακοίνωσης της Εταιρείας, ανακοινώνεται, ότι ανατέθηκαν στον κ. Σπυρίδωνα Αργυρόπουλο χρέη επίβλεψης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και του Λογιστηρίου της Εταιρείας, προσωρινά και μέχρι την ανεύρεση οριστικών αντικαταστατών για τις εν λόγω θέσεις.Πάτρα, 16.07.2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΣ 2021 (16-7-2021)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v