Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Q&R: Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου και Συγκρότηση σε Σώμα

Η εταιρεία «QUALITY & RELIABILITY AE», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στην συνεδρίαση της την 16/7/2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 και το Ν.4706/2020 αποφάσισε το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποφασίσθηκε να είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή (μέλη Δ.Σ και τρίτα πρόσωπα), απαρτιζόμενη από δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. το ένα (1) εξ αυτών ανεξάρτητο και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο).

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ετήσια θητεία η οποία αρχίζει με την εκλογή της και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που εκλέχθηκαν και ορίσθηκαν ομόφωνα είναι τα ακόλουθα:

1) Ιωάννα Ιακωβάκη –μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ-μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

2) Θεόδωρος Γεώργας-ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.-μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3) Αγησίλαος Παναγάκος-μη μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο), μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Tα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου

Η Επιτροπή Ελέγχου, κατά την συνεδρίασή της στις 16/07/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:


1. Αγησίλαος Παναγάκος, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο)

2. Ιωάννα Ιακωβάκη, Μέλος (Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

3. Θεόδωρος Γεώργας, Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v