Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA Υπηρεσιών και Συμμετοχών: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ άρθ.9 Ν.3556/20017

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας αναφορικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007
[19.7.2021]

H Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών Α.Ε. (η ‘Εταιρεία’) ενημερώνει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007, όπως ισχύει, προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων και σε συνέχεια της πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου που διαπιστώθηκε με την από 8 Ιουλίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των €703.794.329,10, διαιρούμενο σε 2.345.981.097 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v