ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υιοθέτηση ελληνικού κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης

Η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΑΒΕ (εφεξής «Εταιρία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 16.07.2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και αποφάσισε την υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έκδοσης Ιουνίου 2021, ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), που αποτελεί φορέα εγνωσμένου κύρους σύμφωνα με το άρθρο 17 ν. 4706/2020 και την υπ’ αρ. 916/7.6.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο ΕΚΕΔ θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας.

Η Εταιρία θα αποκλίνει από τη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 5 του ΕΚΕΔ.

Ο ΕΚΕΔ είναι διαθέσιμος από σήμερα 19.07.2021 στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.petropoulos.com.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v