Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ: Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου

H Εταιρία Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε., γνωστοποιεί, ότι η κα. Ουρανία Χάβρα σύμφωνα με την από 16.7.2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου εξακολουθεί να εκτελεί καθήκοντα εσωτερικού ελέγχου του Ομίλου και δυνάμει της ανωτέρω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ως Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Η κα. Ουρανία Χάβρα πληροί τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις του άρθρ. 15 του ν. 4706/2020, ήτοι

- είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος,

- αποτελεί πρόσωπο λειτουργικά και προσωπικά ανεξάρτητο και αντικειμενικό κατά την άσκηση των καθηκόντων της,

- διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία,

- δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή της θυγατρικής αυτής, ήτοι της εταιρείας HELLAS HOLIDAY HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- δεν είναι μέλος οιασδήποτε επιτροπής διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας ή της θυγατρικής αυτής, ήτοι της εταιρείας HELLAS HOLIDAY HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και

- δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή στη θυγατρικής αυτής, ήτοι την εταιρεία HELLAS HOLIDAY HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η κα. Ουρανία Χάβρα είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου με εμπειρία τουλάχιστον 3ετών στον εσωτερικό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι η κα. Ουρανία Χάβρα, Εσωτερική Ελέγκτρια διεκπεραιώνει τα καθήκοντα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας από την ημερομηνία ορισμού της, ήτοι την 3.7.2018 και ως Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου από την 16.7.2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v