Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BYTE: Aλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η Ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμίαν «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αριθ. ΓΕΜΗ 83424302000), και τον διακριτικόν τίτλον «ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.E.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει, συμφώνως προς την παράγραφον 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι, δυνάμει της από 21-07-2021 αποφάσεως του Δ.Σ. της περί ανασυγκροτήσεώς του (αριθ. πρακτικού Δ.Σ. 1752/21-07-2021), ωρίσθη: α) ως Προέδρος αυτού και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, το εκτελεστικόν μέλος του κ. Σπυριδογεώργης Βυζάντιος του Χρήστου και β) ως Αντιπρόεδρος, το ανεξάρτητον μη εκτελεστικόν μέλος του κ. Ιωάννης Βραδής του Αντωνίου, ο οποίος δεν θα αναπληρώνει τον Πρόεδρον εις τα εκτελεστικά καθήκοντά του. Κατά τα λοιπά μέλη του, η σύνθεση και συγκρότηση του Δ.Σ. παραμένει ως έχει.

Επομένως, κατόπιν της ανωτέρω αποφάσεως ανασυγκροτήσεώς του, το Δ.Σ. της εταιρείας έχει, ως κατωτέρω:

α) Σπυριδογεώργης Βυζάντιος του Χρήστου και της Μαρίας, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΜΕΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

β) Ιωάννης Βραδής του Αντωνίου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΜΕΛΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

γ) Νικολίτσα συζ. Σπυριδογεώργη Βυζαντίου, το γένος Βασιλείου και Γεωργίας Παπαγεωργίου, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΜΕΛΟΣ.

δ) Αναστασία Λούη του Θεοφάνους, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΜΕΛΟΣ.

ε) Βασίλειος Λυμπερόπουλος του Παρασκευά, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΜΕΛΟΣ.

στ) Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος του Πανάγου, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΜΕΛΟΣ. Και

ζ) Αναστασία – Νικόλ Κωνσταντινίδου του Χαραλάμπους, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΜΕΛΟΣ.

Δια της αυτής ως άνω αποφάσεως του Δ.Σ. απεφασίσθη, όπως η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ενώπιον παντός τρίτου εν γένει, φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενώπιον πάσης Αρχής, Διοικητικής ή Δικαστικής, υπό των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ήτοι υπό των:

Α) Σπυριδογεώργη Βυζαντίου του Χρήστου, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ και

Β) Νικολίτσας συζ. Σπυριδογεώργη Βυζαντίου, το γένος Βασιλείου και Γεωργίας Παπαγεωργίου, ΜΕΛΟΥΣ, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στην εν λόγω απόφαση, η οποία, συμφώνως προς τον νόμον, έχει αποσταλεί προς δημοσίευση εις τον διαδικτυακόν τόπον του ΓΕΜΗ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v