Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

XAΪΔΕΜΕΝΟΣ: Αντικατάσταση εσωτερικού ελεγκτή

Η Εταιρεία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από την 30.07.2021, σύμφωνα με την από 28.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, ο κ. Αθανάσιος Ιωάννου αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Καρανίκα.

Ο κ. Αθανάσιος Ιωάννου, πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του άρθρου 15 του ν.4706/2020 και των προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως. Ειδικότερα, ο κ. Αθανάσιος Ιωάννου είναι απόφοιτος του τμήματος της Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά και έχει εκπαιδευτεί στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v