Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

TRASTOR: Δημοσιοποίηση Κατάστασης Επενδύσεων 30.06.2021

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 8/259/19.12.2002 απόφαση του Δ.Σ.
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, προχώρησε σε
δημοσιοποίηση της Κατάστασης Επενδύσεων με ημερομηνία 30.06.2021.

Η Εταιρεία, εντός του 1ου εξαμήνου του 2021 επένδυσε ποσό ύψους 6,9 εκ. ευρώ για την απόκτηση
εμπορικής αποθήκης στον Ασπρόπυργο Αττικής, ενώ προχώρησε στην πώληση 6 πρατηρίων υγρών
καυσίμων και ενός καταστήματος επί της οδού Κολοκοτρώνη 1, στην Κηφισιά, συνολικής αξίας
αποτίμησης κατά την 31.12.2020 ύψους 4,3 εκ. ευρώ.

Ως εκ τούτου, η συνολική αξία αποτίμησης των 59 επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου (Εταιρείας και
θυγατρικής της), την 30.06.2021, ανήλθε στα 312,9 εκ. ευρώ, έναντι 301,6 εκ. ευρώ των 65 ακινήτων,
κατά την 31.12.2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v