Αρθογραφία μετοχής: TRASTOR Α.Ε. ΕΠΕΝΔ. ΑΚΙΝ. ΠΕΡ

v