Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Aegean: 5η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με
τους όρους του από 12.03.2019 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας
(εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων
τόκου του ΚΟΔ για την 5
η Περίοδο Εκτοκισμού είναι η Παρασκευή 10
η Σεπτεμβρίου
2021.
Από την Πέμπτη 9
η Σεπτεμβρίου 2021 (Ex coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας
θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα
είσπραξης του 5
ου τοκομεριδίου.
Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 5
η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο
ποσό των 3.700.000,00 ευρώ, ήτοι ποσό 18,50 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει
υπολογισθεί με επιτόκιο 3,60% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και
του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 200.000 ομολογίες
που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής
οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Δευτέρα 13η Σεπτεμβρίου 2021
ως ακολούθως:
1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και
Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν
εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων
τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις
σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους
θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό
Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD
σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή
των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα
πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD (Λ. Αθηνών 110, καθημερινά
09:00 έως 16:00) εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής
τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης
τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο
οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα
τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v