Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PRODEA: Επιστροφή κεφαλαίου

Ανακοινώνεται από την εταιρία Prodea ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 06.07.2021 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των €74.093.414,86 Ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,00 Ευρώ σε 2,71 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,29 ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 692.390.187,14 Ευρώ, διαιρούμενο σε 255.494.534 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,71 Ευρώ.

To Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την αριθ. πρωτ. 100940/16.09.2021 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας και καταχωρήθηκε την ίδια μέρα στο ΓΕΜΗ.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της την 28.09.2021 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,29 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της Εταιρείας από την 30.09.2021 οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 2,71 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,29 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 01.10.2021 για την Εταιρεία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 05.10.2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v