Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEVACO: Σύμβαση για παραγωγή μεταλλικών βάσεων Φ/Β πάρκων

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι ανέλαβε κατόπιν συμβατικής ανάθεσης από εταιρεία, μέλος διεθνούς κατασκευαστικού Ομίλου με σημαντικές δραστηριότητες σε ολόκληρο τον κόσμο, την κατασκευή - παραγωγή μεταλλικών βάσεων φωτοβολταϊκών πάρκων ανά την ελληνική επικράτεια συνολικής εκτιμώμενης αξίας 5,8 εκ. Ευρώ περίπου.

Σύμφωνα με το τεθέν χρονοδιάγραμμα, η παραγωγή και η παράδοση των ως άνω μεταλλικών βάσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσεως.

Η νέα αυτή ανάθεση επιβεβαιώνει την πολυσχιδή παραγωγική ικανότητα της Εταιρείας, την ευελιξία του επιχειρηματικού της μοντέλου και αποδεικνύει την αξιοπιστία αυτής στην επιτυχή εκτέλεση μεγάλων έργων στον συγκεκριμένο τομέα (Φ/Β πάρκα) , με αυστηρές προδιαγραφές, υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις και τεχνικά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v