Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» έλαβε τις ακόλουθες ενημερώσεις από υπόχρεα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021:

  • Ο κ. Kamil Ziegler, Εκτελεστικός Πρόεδρος, απέκτησε στις 10.11.2021, 176 μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας 2,323.20 ευρώ.
  • Η PRESKONGO LIMITED, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Pavel Saroch, Β' Αντιπρόεδρο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., απέκτησε στις 10.11.2021, 7.534 μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας 99.448,75 ευρώ.
  • Η κα. Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., απέκτησε στις 10.11.2021, 62 μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας 818.40 ευρώ.
  • Ο κ. Βάιος Καραντίνος, Chief Retail Officer, απέκτησε στις 10.11.2021, 71 μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας 937.20 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v