Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

IDEAL: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. (εφεξής: η «Εταιρεία») σύμφωνα με το Ν.3556/2007 όπως ισχύει και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου του Ιωάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 19 του Κανονισμού), ενημέρωσε την Εταιρεία την 18.11.2021 ότι, κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 17.11.2021 προέβη στην αγορά 4.483 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 3,64 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 16.302,43 Ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v