Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Αλλαγή σύνθεσης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Η «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» ανακοινώνει ότι την 12.7.2021 συνεδρίασε η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, με παρόντα όλα τα Μέλη του Δ.Σ. τα οποία την 12.7.2021 ορίσθηκαν από το Δ.Σ. για να στελεχώσουν την Επιτροπή αυτή, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12.7.2021 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4706/2020 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι:

1. Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου και της Ειρήνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. Γεωργία Αϋφαντοπούλου του Βασιλείου και της Ναυσικάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη και της Έλλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. έγινε όπως ο ν.4706/2020 ορίζει από την Α' Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. της 12.7.2021.

Ο ορισμός των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. έγινε όπως ο ν.4706/2020 ορίζει από το Δ.Σ. της 12.7.2021

Ήταν εποπμένος παρόντα όλα τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει εκλεγεί από την Α' Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. της 12.7.2021 με τετραετή θητεία αρχομένη από σήμερα, για να διοικήσει την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2025 και όχι πέραν της 10.9.2025, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2024.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γ.Σ. της 12.7.2021, η θητεία των μελών των Επιτροπών του Δ.Σ. (επομένως και της παρούσας Επιτροπής) είναι αντίστοιχη της θητείας του Δ.Σ.

Για την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, τα μέλη έλαβαν υπόψη τις απαιτήσεις του ν.4706/2020. Συγκεκριμένα έλαβαν υπόψη ότι έχει ήδη διαπιστωθεί από την Γ.Σ. η καταλληλότητα ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς επίσης και ότι δεν υφίστανται κωλύματα ή ασυμβίβαστα σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Καταλληλότητας και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρίας, όπως επίσης και με τις πρόνοιες του ν.4706/2020.

Από τα Βιογραφικά στοιχεία και τις δηλώσεις των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, που αυτή έχει στην διάθεση της η Επιτροπή, διαπιστώθηκε ότι άπαντα τα μέλη διαθέτουν πλήρη γνώση του τομέα δραστηριότητας της εταιρίας.

Στην συνέχεια η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο της τον κ. Ευάγγελο Πούλιο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τις κες. κες. Γεωργία Αϋφαντοπούλου και Ελένη Τζάκου, αμφότερες επίσης Ανεξάρτητα και Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.. Οι λοιπές αρμοδιότητες και καθήκοντα του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής, αναφέρονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και στον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρίας.

Κατόπιν τούτων η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. έχουν ως εξής:

1. Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου και της Ειρήνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

2. Γεωργία Αϋφαντοπούλου του Βασιλείου και της Ναυσικάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

3. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη και της Έλλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Πρακτικό Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών Συγκροτηση σε Σώμα 12.7.2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v