Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.: Ανακοίνωση βάσει του άρθρoυ 24 παράγραφος 2 (α) και (β) του Ν. 3461/2006...

Ανακοίνωση

 

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 (α) και (β) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία «CRYRED INVESTMENTS LIMITED» (στο εξής ο «Προτείνων») δηλώνει ότι την 1η  Φεβρουαρίου 2022, απέκτησε συνολικά 3.523 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») έναντι 1,24 Ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν αυτής της απόκτησης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα και έμμεσα ο Προτείνων στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε περίπου 98,86 % από περίπου 95,05% που ήταν στις 21.01.2022.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v