Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΛΥΔΑ Α.Ε.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

 

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των μετόχων και του επενδυτικού κοινού εν γένει και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2022, το οποίο δημοσιεύθηκε την 20.04.2022, τροποποιείται και επικαιροποιείται ως προς την ημερομηνία ανακοίνωσης των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσεως 2021.

 

Ειδικότερα, ως νέα ημερομηνία ανακοίνωσης των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) ορίζεται η Τρίτη, 3 Μαΐου 2022, αντί της αρχικώς ορισθείσας ημερομηνίας της 29ης Απριλίου 2022.  

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2021 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ilyda.com/Ενημέρωση Επενδυτών/Οικονομικές Καταστάσεις), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα ανωτέρω ή/και το περιεχόμενο του παρόντος Ημερολογίου, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v