Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.: Γνωστοποίηση συναλλαγών

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής ως «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και σε συνέχεια σχετικών γνωστοποιήσεων που υπεβλήθησαν προς αυτή, ανακοινώνει ότι:

 

(α) ο κ. Παναγιώτης Πελώνης του Διομήδη, Διευθυντής Εργοστασίου της Εταιρείας (πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα), προέβη την 22.09.2022 σε πώληση 600 κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 3.965,00 Ευρώ.     

(β) ότι ο κ. Δημήτριος Μαντζώρος του Βέργου, Group Commercial Director της Εταιρείας (πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα), προέβη την 21.09.2022 σε πώληση 490 κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 3.236,01 Ευρώ και την 22.09.2022 σε πώληση 10 κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 63,50 Ευρώ.     

  

Κορωπί, 23 Σεπτεμβρίου 2022

Για την «FLEXOPACK A.E.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v