Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία με την επωνυμία «BriQ Properties – Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας» (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι η εταιρεία με την επωνυμία «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», προέβη στις 31 Οκτωβρίου 2022 σε πώληση 7.899 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με τιμή πώλησης ανά μετοχή 1,871 ευρώ και συνολική αξία 14.781,31 ευρώ.

Η QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. είναι κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 συνδεόμενο νομικό πρόσωπο καθώς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της καταλαμβάνουν θέση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v