Αρθογραφία μετοχής: BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π (ΚΟ)

v