Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εταιρείες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ στο πλαίσιο της συνεχούς βελτιστοποίησης της οργανωτικής τους διάρθρωσης και σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018 ανακοινώνουν τα κάτωθι: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ", η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 85, με αριθμό ΓΕΜΗ 000312701000, συνεδρίασε στις 11.11.2022 και λαμβάνοντας υπόψη και τις από 26/10/2022 εκθέσεις του κ. Γεωργίου Μπουρνή, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (με αριθμό ΑΜ ΣΟΕΛ 25151) του ελεγκτικού οίκου "Deloitte", αποφάσισε ομόφωνα:

  1. Την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018 για την πώληση εκ μέρους της Εταιρείας του 51% των μετοχών της εκδόσεως της ανωνύμου εταιρείας «Optimus Energy Α.Ε.» που κατέχει, προς την συνδεδεμένη εταιρεία «ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.» (κατά 100% θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.),
  2. Την παροχή ειδικής αδείας για την πώληση από την θυγατρική «TERNA ENERGY OVERSEAS LIMITED» του 100% των μετοχών που κατέχει στην «TERNA ENERGY TRADING LTD» προς την συνδεδεμένη εταιρεία «ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.» (κατά 100% θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 101 παρ. 3 εδ. β' του ν. 4548/2018.

Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 18,6 εκ. ευρώ. Τα από 11.11.2022 πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι ανωτέρω εκθέσεις έχουν καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις και διαδικασίες του Ν. 4548/2018.

Με αυτές τις συναλλαγές ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βελτιστοποιεί την οργανωτική του διάρθρωση, ενισχύοντας περαιτέρω τον καθετοποιημένο τομέα εμπορίας και θερμικής παραγωγής ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο πλαίσιο ο Όμιλος προχώρησε πρόσφατα στην απόκτηση του 100% των εταιρειών  «ΗΡΩΝ Ενεργειακή Α.Ε.» και «ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.».

Ταυτόχρονα, οι εν λόγω συναλλαγές θα επιτρέψουν στον Όμιλο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ να επικεντρωθεί στην βασική του δραστηριότητα, της παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ελευθερώνοντας επιπλέον κεφάλαια για την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος.

 

Πληροφορίες:

Γραφείο Τύπου: Μαίρη Ανδρεάδη, τηλ. 210 69 68 000, pressoffice@gekterna.com

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων: Αργύρης Γκόνης, τηλ. 210 69 68 000, agkonis@gekterna.com

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v