Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

IDEAL HOLDINGS A.E.: Έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης χρήσης 2021

H εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 του Κανονισμού (EE) αριθμ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, μετά την ολοκλήρωση των ειδικών φορολογικών ελέγχων για τη διαχειριστική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013, που διενεργήθηκαν από τους νόμιμους ελεγκτές για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της εταιρείες με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, εξεδόθησαν εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης με «Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v