Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 και κατ' εφαρμογή της από 22.10.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της από 09.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη στις 24.01.2023, μέσω της EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 138 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,58 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 632,04 ευρώ.

Μετά την προαναφερόμενη συναλλαγή η Εταιρεία κατέχει 74.059 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 3,71 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι ποσοστό 2,38% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.  

Κηφισιά, 25.01.2023

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v