Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ: Αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

Σε συνέχεια της δημοσιευθείσας από 06.07.2020 πρόσκλησης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30 στα γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7 και κατόπιν αιτήµατος µετόχου εκπροσωπούσας ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, µε απόφασή του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 14.07.2020, προσέθεσε σύµφωνα µε το Νόµο, στην ηµερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το πρόσθετο θέµα “Υποβολή και έγκριση νέας πολιτικής αποδοχών της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.” και δηµοσιεύει, σύµφωνα µε άνω άρθρο, αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης µε την προσθήκη του άνω νέου θέματος ως Νο 5 και αναρίθμηση των θεμάτων 5,6,7,8 σε 6,7,8 και 9 αντίστοιχα για τη λογική συνέχεια της συζήτησης.ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΟΥ, Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29.07.2020 ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2019-31.12.2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της άνω χρήσης 1.1. - 31.12.2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την χρήση 2019.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού /αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης.

5. Υποβολή και έγκριση νέας πολιτικής αποδοχών της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2019 και προέγκριση καταβολής αμοιβών για την χρήση 2020.

7. Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρείας για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.Οσον αφορά το δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση, την ηµεροµηνία καταγραφής, τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπου, τα δικαιώµατα µειοψηφίας των µετόχων και τα διαθέσιµα έγγραφα και πληροφορίες, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην από 06.07.2020 δηµοσιευθείσα πρόσκληση των µετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουλίου 2020. Το νέο σχέδιο αποφάσεων προς την άνω Γ.Σ. και η αιτιολόγηση της προσθήκης νέου θέματος θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v