Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ATTICA BANK: Απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνεννόηση και με την ΤτΕ αναδιαρθρώθηκε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank με την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Α. Αντωνόπουλου και άλλων έξι εκ των μελών του.

Το νέο ολιγομελές Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με εκτελεστική Πρόεδρο την κα Άννα Πουσκούρη, Eντεταλμένο Σύμβουλο τον κ. Αθανάσιο Τσάδαρη, Αντιπρόεδρο τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του βασικού μετόχου, ΤΣΜΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνο Μακέδο και άλλα πέντε μέλη, έμπειρα στελέχη τα περισσότερα στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η νέα αυτή Διοίκηση θα προχωρήσει άμεσα σε ριζική αναδιοργάνωση και λειτουργία της Attica Bank με αυστηρά τραπεζικά κριτήρια, καθώς και με κάλυψη των 70 εκ. ευρώ για την συμπλήρωση του δυσμενούς σεναρίου της τελευταίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, η οποία συντελέστηκε τον Δεκέμβριο 2015, με την ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων Tier I.

Περαιτέρω:

α) Η Attica Bank, ως γνωστόν, δεν ανήκει στις συστημικές τράπεζες, στις οποίες συμμετέχει και το ΤΧΣ, αλλά εποπτεύεται από την ΤτΕ, η οποία ακολουθεί και γι' αυτήν τις αρχές που θέλει να επιβάλλει στις Τράπεζες του Ευρωσυστήματος ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Εποπτείας. Η πλέον πρόσφατη νομοθεσία που έχει άμεση εφαρμογή στην περίπτωση της Attica Bank είναι τα εσωτερικά άρθρα 1 επομ. του άρθρου 2 ν.4335/2015, ιδίως δε τα εσωτερικά άρθρα 27, 28 και 29, σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές διατάξεις του ν. 4261/2014.

Να σημειωθεί ότι ο μεν νόμος 4335/2015 ενσωμάτωσε, ως γνωστόν, την Οδηγία 2014/59/ΕΕ (L 173) για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, ο δε νόμος 4261/2014 ενσωμάτωσε την Οδηγία 2013/36/ΕΕ για την πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων.

β) Στις 3.6.2016 παρελήφθη αρχικό σχέδιο των ευρημάτων του επιτόπου ελέγχου από μεικτό κλιμάκιο της ΕΚΤ (SSM) και της ΤτΕ. Το ανωτέρω σχέδιο περιλαμβάνει ευρήματα, τα οποία είναι ταξινομημένα στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Εσωτερική διακυβέρνηση
2. Επιχειρηματικό μοντέλο
3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
4. Διαδικασίες που αφορούν τον πιστωτικό κίνδυνο (Credit Risk Management Processes)
5. Information technology

Επί στου σχεδίου αυτού η Τράπεζα απήντησε, επί όλων των ευρημάτων, στις 10.06.2016, η δε νέα Διοίκησή της επιμελείται άμεσα της πλήρους συμμόρφωσης με τα ευρήματα του ελέγχου. Το οριστικό πόρισμα του ελέγχου αναμένεται περί τον μήνα Σεπτέμβριο τ.έ.

γ) Τα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία που αφορούν την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της τράπεζας, υπό την μορφή δεικτών, με 31/3/2016 έχουν ως ακολούθως:

• Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων : 57%
• Κάλυψη μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις : 51%
• Δείκτης δανείων προς καταθέσεις : 140%
• Δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών (CET 1 ratio %) : 17,6%
• Capital adequacy ratio % : 17,6%
• Δείκτης κάλυψης ρευστότητας : 59%

Για την Τράπεζα με βάση τα προσωρινά στοιχεία εξαμήνου δεν έχουν επέλθει ουσιώδεις αλλαγές στους δείκτες, γεγονός που θα επιβεβαιωθεί με την ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων του 1ου εξαμήνου, που θα πραγματοποιηθεί εντός των προβλεπόμενων από τον νόμο προθεσμιών.

Επίσης, σημειώνεται ότι η ανακοίνωση αυτή δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v