Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΗΓΑΣΟΣ: Απαντήσεις σε επιστολές-ερωτήματα του ΧΑ

Κατ' εφαρμογή του Ν. 3340/2005, της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν και σε απάντηση σχετικού ερωτήματος του Χ.Α., ενημερώνουμε ότι την 18η Ιουλίου 2017, επιδόθηκε στην «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής ως «Εταιρία»):

Α) Η υπ΄ αριθμ. 67.038/17.07.2017 Ειδοποίηση Διενέργειας Αναγκαστικού Πλειστηριασμού της Συμβ/φου Αθηνών Βαρβάρας Α. Σγούρα, την εικοστή έκτη (26η) Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 16:00 και μετά, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.7./13.08.1923, των κάτωθι μετοχών κυριότητας της Εταιρίας, ήτοι:

i) 17.729.893 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ii) 300.036 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

iii) 2.500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «MELLON GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».

iv) 16.446 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΕΥΡΩΠΗ».
v) 10.909.850 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

vi) 678.736 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΣΗ Α.Ε.».

vii) 3.199.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ INTERACTIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ», καθώς και

Β) Η υπ΄ αριθμ. 1.500/17.07.2017 Ειδοποίηση Διενέργειας Αναγκαστικού Πλειστηριασμού της Συμβ/φου Αθηνών Βασιλικής Δ. Βαλσαμίδου, την εικοστή έκτη (26η) Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη, στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.7./13.08.1923, των κάτωθι σημάτων κυριότητας της Εταιρίας, ήτοι:

i) των υπ' αριθμ. 51967/03.04.1971 και 122922/17.05.1994 Ημεδαπών Σημάτων «ΕΘΝΟΣ» και «Ε. ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» αντίστοιχα, προς διάκριση της κλάσης 16 (Εφημερίδες) και

ii) των υπ' αριθμ. 116732/28.09.1992, 139395/08.04.1998 και 169972/02.10.2003 Ημεδαπών Σημάτων ΗΜΕΡΗΣΙΑ αντιστοίχως, προς διάκριση προϊόντων της κλάσης 16 (Έντυπα, εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία), επί των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο υπέρ των Ομολογιούχων Δανειστών των κατωτέρω τραπεζικών εταιριών: α) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ως ειδικής διαδόχου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, β) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και γ) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις σχετικές εκτελούμενες ενεχυριακές συμβάσεις, προς εξασφάλιση της επιταχθείσας απαίτησης που δεν κατεβλήθη από την Εταιρία, συνολικού ποσού €77.857.720,56 πλέον τόκων από 09.06.2017.

Η Εταιρία γνωρίζει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρμόδιες Αρχές, ότι κατά πάγια τακτική της, θα ενημερώσει άμεσα για κάθε εξέλιξη σε σχέση με τ΄ ανωτέρω και δη για το αποτέλεσμα διενέργειας του αναγγελθέντος Αναγκαστικού Πλειστηριασμού και την επίπτωση αυτού στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας και στην οικονομική διάρθρωση του Ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v