Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

EUROMEDICA: Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ.

Σε συνέχεια επιστολής που έλαβε η Εταιρεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία επιθυμεί να
γνωστοποιήσει τα κάτωθι:

Η Εταιρεία κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 3ης Αυγούστου 2018, ανήρτησε Πρόσκληση στους μετόχους της για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2018 έχοντας ως πρώτο θέμα: «Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2017 ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών».


Η Εταιρεία ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από τον Ν. 2190/1920 διατάξεις περί της υποχρεωτικότητας
σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας, αποφάσισε την ανωτέρω
ημερήσια διάταξη αποφασίζοντας παράλληλα την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με την γνωστοποίηση της κάτωθι ανακοίνωσης.


«Η Εταιρεία επιθυμεί να ανακοινώσει στο επενδυτικό κοινό ότι έως σήμερα δεν έχει δημοσιεύσει τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις. Οι λόγοι για την εν λόγω καθυστέρηση είναι:

(α) η καθυστέρηση λήψης απαντητικής επιστολής από σημαντικό πιστωτή θυγατρικής εταιρείας που επηρεάζει
την ολοκλήρωση κατάρτισης και την εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Εταιρεία είναι σε επικοινωνία και έχει κάνει και σχετικές συναντήσεις ώστε η εν λόγω επιστολή να ληφθεί έως το τέλος του μήνα.

(β) Η ελεγκτική εταιρεία τον 07/2018, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του νέου Ν. 4449/2017, επιφυλάχθηκε για την συνέχιση του ελέγχου και την χορήγηση της έκθεσης ελέγχου για τις οικονομικές σας καταστάσεις της χρήσης 2017 έως την εξόφληση των οφειλόμενων αμοιβών. Την εν λόγω επιφύλαξη γνωστοποίησε και εγγράφως προς την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να άρει ύστερα από έγκριση της, την επιφύλαξη τους. Η Εταιρεία έχει καταβάλει ήδη σημαντικό μέρος της εν λόγω υποχρέωσης ενώ έχει συμφωνήσει και υπογράψει και σχετική ρύθμιση για την καταβολή του υπολοίπου.

Η διοίκηση της Εταιρείας, με την δέουσα υπευθυνότητα άμεσα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με το αποτέλεσμα των αναληφθεισών ενεργειών και με στόχο την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση δημοσίευσης των
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών της καταστάσεων την οποία εκτιμά εντός Σεπτεμβρίου.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v