Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Απαντήσεις σε επιστολή και ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (επιστολή με αριθμ. 1526/21.7.2020) και με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς και του επενδυτικού κοινού, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας, Αργυρουπόλεως 2Α και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121763701000 (η «Εταιρεία») προβαίνει στην εξής ανακοίνωση αναφορικά με πρόσφατο (στις 20‐7‐2020) δημοσίευμα της ιστοσελίδας www.euro2day, με τίτλο «Πιο κοντά στη διάσωση η Γ.Ε. Δημητρίου» και υπότιτλο «Η απορρόφηση των δύο θυγατρικών της Γ.Ε. Δημητρίου θα απλοποιήσει το δικαστικό αίτημα αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεών της, που αναμένεται να υποβληθεί το προσεχές φθινόπωρο. Τα «έχουν βρει» διοίκηση και Τράπεζα Πειραιώς με την Quest Holdings», στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

«Ειδικότερα, πιστωτές, διοίκηση εισηγμένης και ο «λευκός ιππότης» Quest Holdings έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης (θα περιλαμβάνει και κούρεμα δανείων) υποχρεώσεων της Γ.Ε. Δημητρίου, σύμφωνα με το οποίο:

 Η Quest Holdings (κατά πάσα πιθανότητα, η θυγατρική της Info Quest Technologies) θα καταβάλει μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσό της τάξεως των δέκα εκατ. ευρώ, αποκτώντας την πλειοψηφία των μετοχών της Γ.Ε.Δημητρίου.

 Η εξυγιασμένη πλέον Γ.Ε. Δημητρίου θα έχει ως βασικό ιδιοκτήτη την Quest και ως μετόχους μειοψηφίας τους σημερινούς της μετόχους. Προβλέπεται δηλαδή να υπάρξει διάχυση ποσοστών των σημερινών μετόχων, ωστόσο η εισηγμένη θα εξακολουθήσει να λειτουργεί και η αξία των σημερινών μετοχών δεν θα μηδενισθεί.

Προϋπόθεση βέβαια όλων αυτών αποτελεί η έγκριση του αιτήματος που θα υποβάλουν, διοίκηση, πιστωτές (κυρίως Τράπεζα Πειραιώς) και Quest από το αρμόδιο δικαστήριο.

Κύκλοι της αγοράς δηλώνουν στο Euro2day.gr πως «οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν πλέον συμφωνήσει, αλλά προκειμένου να μη συναντήσουν ενδεχόμενα εμπόδια σε επόμενη φάση, αποφάσισαν αντί να υποβάλουν μέσα στον Ιούλιο το δικαστικό αίτημα ρύθμισης των υποχρεώσεων της ΓΕΔ, να το αναβάλουν για το προσεχές φθινόπωρο, όταν και τυπικά το σχήμα θα έχει ενοποιηθεί».

Από την πλευρά της Quest Holdings, το ενδιαφέρον για τη Γ.Ε. Δημητρίου αποδίδεται στον στόχο του Ομίλου Φέσσα να επεκταθεί (εκμεταλλευόμενος τις συνέργειες ενός δικτύου διανομής που ήδη υπάρχει) σε προϊόντα υψηλότερου μεικτού περιθωρίου κέρδους, ιδίως σε μία περίοδο όπου οι λευκές ηλεκτρικές συσκευές συνδέονται ολοένα και περισσότερο με την τεχνολογία. …».

Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω δημοσίευμα (καθώς και ανάλογου περιεχομένου δημοσιεύματα στις ιστοσελίδες www.eurocapital.gr στις 21/7/2020, www.buildnewsletter.gr στις 21/7/2020, www.bnbdaily.gr στις 21/7/2020) εμπεριέχει πληροφορίες που ελέγχονται ως προς την ακρίβεια τους αναφορικά με τα ακολούθως αναφερόμενα:

«Ειδικότερα, πιστωτές, διοίκηση εισηγμένης και ο «λευκός ιππότης» Quest Holdings έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης (θα περιλαμβάνει και κούρεμα δανείων) υποχρεώσεων της Γ.Ε. Δημητρίου, σύμφωνα με το οποίο:

 Η Quest Holdings (κατά πάσα πιθανότητα, η θυγατρική της Info Quest Technologies) θα καταβάλει μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσό της τάξεως των δέκα εκατ. ευρώ, αποκτώντας την πλειοψηφία των μετοχών της Γ.Ε.Δημητρίου.

 Η εξυγιασμένη πλέον Γ.Ε. Δημητρίου θα έχει ως βασικό ιδιοκτήτη την Quest και ως μετόχους μειοψηφίας τους σημερινούς της μετόχους. Προβλέπεται δηλαδή να υπάρξει διάχυση ποσοστών των σημερινών μετόχων, ωστόσο η εισηγμένη θα εξακολουθήσει να λειτουργεί και η αξία των σημερινών μετοχών δεν θα μηδενισθεί.

Προϋπόθεση βέβαια όλων αυτών αποτελεί η έγκριση του αιτήματος που θα υποβάλουν, διοίκηση, πιστωτές (κυρίως Τράπεζα Πειραιώς) και Quest από το αρμόδιο δικαστήριο.

Κύκλοι της αγοράς δηλώνουν στο Euro2day.gr πως «οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν πλέον συμφωνήσει, αλλά προκειμένου να μη συναντήσουν ενδεχόμενα εμπόδια σε επόμενη φάση, αποφάσισαν αντί να υποβάλουν μέσα στον Ιούλιο το δικαστικό αίτημα ρύθμισης των υποχρεώσεων της ΓΕΔ, να το αναβάλουν για το προσεχές φθινόπωρο, όταν και τυπικά το σχήμα θα έχει ενοποιηθεί».

Από την πλευρά της Quest Holdings, το ενδιαφέρον για τη Γ.Ε. Δημητρίου αποδίδεται στον στόχο του Ομίλου Φέσσα να επεκταθεί (εκμεταλλευόμενος τις συνέργειες ενός δικτύου διανομής που ήδη υπάρχει) σε προϊόντα υψηλότερου μεικτού περιθωρίου κέρδους, ιδίως σε μία περίοδο όπου οι λευκές ηλεκτρικές συσκευές συνδέονται ολοένα και περισσότερο με την τεχνολογία. …».

Ως προς τα ανωτέρω δημοσιεύματα , η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τόσο η ίδια όσο και όλες οι εταιρείες του ομίλου Quest δεν νομιμοποιούνται να συμφωνήσουν με τους πιστωτές του Ομίλου εταιρειών Γ.Ε. Δημητρίου το πλαίσιο εξυγίανσης, το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συμφωνίας αποκλειστικά μεταξύ του Ομίλου εταιρειών Γ.Ε. Δημητρίου και των πιστωτών του.

Σε συνέχεια της από 20/10/2019 ανακοίνωσής της, η Εταιρεία διευκρινίζει εκ νέου ότι στο πλαίσιο εξεύρεσης νέων επενδύσεων και ανάπτυξης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας εξετάζει και τη δυνατότητα μετοχικής συμμετοχής στον όμιλο εταιρειών Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν γίνει διερευνητικές επαφές και έχει προβεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εξέταση του ενδεχόμενου επένδυσης στον όμιλο εταιρειών Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε., υπό την αίρεση εκπλήρωσης ρητά απαριθμούμενων (στην από Φεβρουαρίου 2019 εμπιστευτική και μη δεσμευτική επιστολή της και στο από Μαΐου 2019 «Μνημόνιο Συνεργασίας και Αμοιβαίας Κατανόησης, καθώς και στο από Φεβρουαρίου 2020 «Μνημόνιο Συνεργασίας και Αμοιβαίας Κατανόησης») αιρέσεων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων και η προηγούμενη εξυγίανση των εταιρειών του ομίλου Γ. Ε. Δημητρίου Α.Ε. και η αναδιάρθρωση των υφιστάμενων υποχρεώσεών τους. Συνεπώς, αφενός δεν έχει συναφθεί οιαδήποτε οριστική συμφωνία, αφ΄ ετέρου για την κατάρτιση οριστικής συμφωνίας απαιτείται να πληρωθούν οι αιρέσεις και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί ως ανωτέρω.

Περαιτέρω, προς διευκρίνιση του ως άνω δημοσιεύματος της ιστοσελίδας www.euro2day, η 100% θυγατρική της Εταιρείας με την επωνυμία «INFO QUEST TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», ως εκ της δραστηριότητάς της, έχει υπογράψει με τις εταιρείες «DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SSM AΝΩΝΥΜΗ EΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» του ομίλου Γ. Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε. συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας ορισμένου χρόνου και αντικειμένου (εισαγωγή και εμπορία ορισμένων προϊόντων, ιδίως προϊόντων «ΤΟΥΟΤΟΜΙ» και «Singer»). Επίσης, εταιρείες του ομίλου Γ. Ε. Δημητρίου είναι ‐ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους ‐ πελάτες της «INFO QUEST TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ».

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι ουδεμία απόφαση έχει ληφθεί ή και ουδεμία οριστική συμφωνία έχει συναφθεί ότι η Εταιρεία ή η 100% θυγατρική της «INFO QUEST TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» θα καταβάλει μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσό της τάξεως των δέκα εκατ. ευρώ, αποκτώντας την πλειοψηφία των μετοχών της Γ.Ε.Δημητρίου.

Η Εταιρεία θα προβεί σύμφωνα με το νόμο, αμελλητί, στις απαραίτητες ανακοινώσεις του επενδυτικού κοινού, εάν και εφόσον ολοκληρωθεί οιαδήποτε οριστική συμφωνία μετά την πλήρωση των ως άνω αιρέσεων και προϋποθέσεων που έχουν τεθεί ως ανωτέρω.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v