Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

babis vovos s.a.
«ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε.2283/06/Β/86/12
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000286101000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΠΑΜΠΗΣ
ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 28/6/2018

Σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 29 του καταστατικού της εταιρίας, το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ -
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με απόφασή του που έλαβε στις 15
Μαΐου 2018 προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική
Συνέλευση, στις 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ, επί της
Λεωφόρου Κηφισίας 32 στο Μαρούσι, στο γραφείο του Χαράλαμπου Βωβού
στον 4ο όροφο του πύργου Atrina. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία οι
κ.κ. μέτοχοι καλούνται με την παρούσα πρόσκληση σε Α΄ Επαναληπτική
Γενική Συνέλευση την 11η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ
και σε Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουλίου 2018, ημέρα
Τρίτη και ώρα 11.00 πμ, αμφότερες στον ίδιο τόπο, χωρίς τη δημοσίευση
νεότερης πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο : Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση
2016 (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων
απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών
και έγκριση διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 2016, καθώς και της
δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 περ. δ του
κ.ν.2190/1920

2ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

3ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2017 και
καθορισμός της αμοιβής της.

4ο: Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το
άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, για παρασχεθείσες υπηρεσίες
στην εταιρία για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού
Συμβουλίου για τη χρήση 2017.

5ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.2190/20, όπως
ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις
των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6o: Διάφορες ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων για τις πωλήσεις και
την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας «Μπάμπης Βωβός - Διεθνής
Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε.» καθώς επίσης και ενημέρωση των
μετόχων για την μη απορρόφησή της.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2β και 28α του κ.ν.2190/1920, όπως
τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 6 του
ν.3884/2010 και ισχύουν, η εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα
ακόλουθα:

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ – Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται
να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της Συστήματος Άυλων Τίτλων
που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι
κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την
προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με
απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα
του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23.6.2018 (ημερομηνία καταγραφής), και η
σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει
να περιέλθει στην εταιρία την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής
Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 25.6.2018. Στην Α΄ και Β΄ επαναληπτική Γενική
Συνέλευση της 11ης Ιουλίου 2018 και 24ης Ιουλίου 2018 αντίστοιχα μπορούν να
μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου
πρέπει να υφίσταται κατά την 7.7.2018 (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής
Γενικής Συνέλευσης) και κατά την 20.7.2018 (ημερομηνία καταγραφής Β΄
επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης). Η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση
σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στη εταιρία το αργότερο την τρίτη
ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Α΄ και Β΄ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την
8.7.2018 και 21.7.2018. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και
ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την
αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις
του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση
μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων
(συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε
την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και
μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία
καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ – Οι
δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζουν είτε
αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί
να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική
Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο
μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός
λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει
διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό
αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους
μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της
Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους
μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα
συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια
της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο
αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή είναι άλλο νομικό
πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον
έλεγχο της εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο
οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας
ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που
ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής
πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις
(α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και
κοινοποιείται στην εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από
την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Έντυπο εξουσιοδότησης για το
διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της εταιρίας
www.babisvovos.gr και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της
εταιρίας (Λ. Κηφισίας αρ.32, Μαρούσι – 210 67 26 036). Ο διορισμός και η ανάκληση του
αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της εταιρίας στην ανωτέρω
διεύθυνση, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 25.6.2018. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την Α΄ και Β΄
επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 8.7.2018 και 21.7.2018, αντίστοιχα. Ο
δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του
εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρία, καλώντας στo
τηλέφωνο: 210 67 26 036.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – (α) Με αίτηση των μετόχων που
εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της
Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να
περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη
Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 12.6.2018. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων
θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης
προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη
δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δέκα τρεις (13)
ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 14.6.2018 και
ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρίας, μαζί με την
αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το
Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27
παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της
Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 21.6.2018, σχέδια αποφάσεων για
θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η
σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από
την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 20.6.2018. (γ) Μετά από αίτηση
οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες
πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 22.6.2018, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες
πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την
πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο
μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση
παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην
ιστοσελίδα της εταιρίας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με
αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση
τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα
αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω υπό
γ) περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών
για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση
μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα πέμπτο (1/5) το καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν
από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 22.6.2018, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών
υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί
να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος
αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων
μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών
Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι
οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που
κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η
προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε.

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν
εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν.
2190/1920 θα διατίθενται στους μετόχους, κατόπιν αιτήσεώς τους σε έγγραφη μορφή στα
γραφεία της έδρας της εταιρίας (Λ. Κηφισίας αρ.32, Μαρούσι).

5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν.
2190/1920, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού
αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως θα
διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.babisvovos.gr).»

Μαρούσι,15 Μαΐου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v